98 نورتن | داده پردازش نوین سپهر - ارائه دهنده نرم افزارهای مالی ،مدیریتی